สรุปกิจกรรม ประจำเดือน เม.ย67

สรุปกิจกรรม ประจำเดือน เม.ย67

🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀

มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรขอแจ้งสรุปกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2567 ดังนี้...

🌿1. จำนวนผู้เข้าเรียนฝึกจิตหลักสูตรจิตสู่จิต 1 ออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน...

ขอกราบโมทนาสาธุกับทุกท่านที่เปิดโอกาสให้จิตตัวเองไปสู่ปัญญาแห่งการละวาง…

🌿2. ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมทบทวนองค์วิชาจิตสู่จิต ถามตอบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจและสอบถามข้อสงสัยกับคณาจารย์ผู้สอนเป็นประจำทุกเดือน และในเดือน เมษายน 2567 ได้มีกิจกรรมดังนี้..

🔶กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบองค์วิชาหลักสูตรจิตสู่จิต 1 จำนวน 1 ครั้งมีผู้เข้าร่วมทบทวนจำนวน 9 ท่าน..

🔶กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบองค์วิชาหลักสูตรจิตสู่จิต 2 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทบทวนจำนวน 18 ท่าน..

🔶กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบองค์วิชาหลักสูตรจิตสู่จิต 3 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทบทวนจำนวน 56 ท่าน...

🔶กิจกรรมทบทวน ถาม -ตอบองค์วิชาหลักสูตรจิตสู่จิต 4 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม 42 ท่าน...

🔶กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบองค์วิชาหลักสูตรพระสัทธรรม 1 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทบทวน 100 ท่าน...

🔶กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบองค์วิชาหลักสูตรพระสัทธรรม 2 จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทบทวน 100 ท่าน...

🔶 กิจกรรมทบทวน ถาม-ตอบ ออนไลน์องค์วิชาหลักสูตรมโนสัมผัส จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนจำนวน 119 ท่าน ...

🔶กิจกรรมอาจารย์พบศิษย์โดยคณาจารย์ส่วนกลาง ณ จุดฝึกสัตหีบมีผู้เข้าร่วม 37 ท่าน...

🔶กิจกรรมอาจารย์พบศิษย์โดยคณาจารย์ส่วนกลาง ณ จุดฝึกโคราช มีผู้เข้าร่วม 66 ท่าน...

นักศึกษาสามารถติดตามตารางกิจกรรมทบทวนองค์วิชาออนไลน์ประจำเดือนได้ในห้องไลน์หลักสูตรของท่าน…

🌿3. สรุปจำนวนนักศึกษาที่ได้รับการเลื่อนชั้นเรียน ประจำเดือน เมษายน 2567…

🎉นักศึกษาหลักสูตรจิตสู่จิต 1 สมัครเรียนหลักสูตรจิตสู่จิต 2 และรับรหัสจำนวน 8 ท่าน..

🎉นักศึกษาหลักสูตรจิตสู่จิต 2 เลื่อนชั้นขึ้นหลักสูตรจิตสู่จิต 3 จำนวน 6 ท่าน..

มูลนิธิฯ ขอกราบโมทนาในความเพียรไปสู่ความสำเร็จแห่งจิตของทุกท่านและขอเป็นกำลังใจในตลอดเส้นทางการฝึกในแนวทางจิตสู่จิต…พระสัทธรรมปุญฑริกสูตรสายจิต…

🍀ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ตนย่อมเป็นสุข🍀

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์
มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร
06/05/67

🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀🌿🍀

 38
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์