พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร

พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร

4 รายการ
การพัฒนาจิตตามแนวทางของพระพุทธองค์นั้น เพื่อชำระกิเลสในจิตให้หมดสิ้นไปในเบื้องต้นด้วย"อริยปัญญา"อันฝึกฝนด้วย"อริยมรรค"หรือ"มรรคมีองค์ 8 ในอริยสัจ 4 ท่ีเมื่อฝึกฝนไปจนถึงท่ีสุดแล้ว จนรับ"ผล"สุดท้าย คือขั้นละวาง 8 กิเลสหลักๆได้หมดสิ้นจากจิตไปจริง แต่อนุสัยกิเลสหรือกิเลสละเอียดยังหลงเหลืออยู่
1. เผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรสายจิต เป็นภารกิจหลักไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ด้วยวิธีการจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ ในทุกช่องทาง ได้แก่ การฝึกจิตแก่สาธารณชนโดยตรง โดยผ่านเวปไซต์ และผ่านทางไลน์ สู่ชาวพุทธผู้มีวาสนาบารมี(ไม่ได้เผยแผ่ทั่วไป) ด้วยการถ่ายทอดตามหลักสูตรฝึกจิต 8หลักสูตร
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์