• หน้าแรก

  • งานเผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรสายจิต

งานเผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรสายจิต

  • หน้าแรก

  • งานเผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรสายจิต

งานเผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรสายจิต

ขอบคุณที่มารูปภาพ buddhistdoor.com

แผนงานเผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร ของมูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ

  1. เผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรสายจิต เป็นภารกิจหลักไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ด้วยวิธีการจิตสู่จิต ในทุกช่องทาง ได้แก่ การฝึกจิตแก่สาธารณชนโดยตรง โดยผ่านเวปไซต์ และผ่านทางไลน์ สู่ชาวพุทธผู้มีวาสนาบารมี(ไม่ได้เผยแผ่ทั่วไป) ด้วยการถ่ายทอดตามหลักสูตรฝึกจิต 8 หลักสูตร
  2. การเผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรในประเทศไทย มุ่งเผยแผ่ไปที่ภาคอิสานเป็นลำดับแรก และภาคอื่นๆ ของประเทศ ได้แก่ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับไป โดยปัจจุบันและอนาคต มีศูนย์กลางบริหารมูลนิธิฯขับเคลื่อนการเผยแผ่โดยองค์คณะบุคคลจิตอาสา แก่ผู้ฝึกจิตทั่วประเทศไทย และทั่วโลก ซึ่งในอนาคตท่านวรินทร์โธได้กำหนดให้พระอุโบสถทั่วไทยและทั่วโลกที่มีพระประธานในโบสถ์ประดิษฐานอยู่แล้ว..ใช้เป็นห้องเรียนฝึกจิตในพื้นที่แก่ผู้ฝึกจิตตามหลักสูตรระดับสูงของมูลนิธิฯ
  3. เป้าหมายการเผยแผ่ของมูลนิธิฯและท่านวรินทร์โธ..คือสร้างบุคลากรสายจิตที่มาฝึกจิตตามลำดับหลักสูตรของมูลนิธิฯให้เข้า"ความหลุดพ้น"ตามพระสัทธรรมปุณฑริกสูตรสายจิต มีผู้เข้าถึงความหลุดพ้น"มากที่สุด"ก่อนที่ ท่านวรินทร์โธ อาจารย์ใหญ่ฝ่ายฆราวาส จะละสังขาร
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์