มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ

มูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ

7 รายการ
เมื่อปี พ.ศ. 2553 ภายใต้การดำริของ ท่านวรินทร์โธ อาจารย์ใหญ่มูลนิธิจิตสู่จิตในปัจจุบัน ผู้มีประสบการณ์ฝึกจิตปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระพุทธองค์รูปแบบต่างๆมากว่า 40 ปี ได้จัดตั้งมูลนิธิจิตสู่จิต โดยให้ อ. อรงคะ เป็นประธานมูลนิธิ เพื่อการเผยแผ่องค์ธรรม"ภาคจิตหนึ่ง"ของพระพุทธศาสนา อันมีองค์ธรรมหลักคืออริยสัจ 4 และมรรคมีองค์ 8 การแผ่เมตตาแบบจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ
หากท่านกำลังตัดสินใจว่าจะมาลองเข้า"ฝึกจิต"กับมูลนิธิจิตสู่จิต-พระสัทธรรมฯ ดีหรือไม่ ? ท่านสามารถรับชมคลิปสัมภาษณ์สด อันเป็นประสบการณ์ตรงของผู้ฝึกจิตจากหลากหลายสาขาอาชีพและหลายช่วงอายุ ที่ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกจิตในแนวทางของมูลนิธิฯมาระยะหนึ่งแล้ว ..และเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในจิตของตนเอง ประจักษ์ถึงการพัฒนาจิตด้วยตนเองตามวิธีการ"จิตสู่จิต"อันเป็นวิธีการฝึกจิต"หนึ่งเดียว"ในประเทศไทย ที่ไม่มีถ่ายทอด ณ ที่ใดๆ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกจิตวิธีนี้..สามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิจิตสู่จิตโดยตรงที่ 088-916-6195 Line@: @jitsujit-register
เผยแผ่พระสัทธรรมปุณฑริกสูตรสายจิต เป็นภารกิจหลักไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ด้วยวิธีการจิตสู่จิต ในทุกช่องทาง ได้แก่ การฝึกจิตแก่สาธารณชนโดยตรง โดยผ่านเวปไซต์ และผ่านทางไลน์ @jitsujit-register สู่ชาวพุทธผู้มีวาสนาบารมี(ไม่ได้เผยแผ่ทั่วไป) ด้วยการถ่ายทอดตามหลักสูตรฝึกจิต 8 หลักสูตร
วิธีการ “จิตสู่จิต” นั้นถือกำเนิดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ดังปรากฎอยู่ในพระไตรปิฎก และในพระสูตรต่างๆ ซึ่งในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทท่ีชาวพุทธไทยนับถือนั้น ปรากฎวิธีการฝึกจิตรูปแบบนี้อยู่น้อยมาก และมักนำเสนอในมุมแคบๆ ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่อย่างใด หากแต่ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแล้ว วิธีการ “จิตสู่จิต” คือเพชรน้ำเอกแห่งวิธีการฝึกฝนจิต นำเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดทางพุทธศาสนา นั่นคือนำเข้าสู่ปัญญาแห่งการละวาง คือการหลุดพ้นหรือนิพพานได้อย่างรวดเร็ว และแบบเฉียบพลันในชาติเกิดชาติเดียวก็มี ซึ่งปรากฎความนิยมวิธีการนี้ ในหมู่ชาวพุทธที่เป็นฆราวาสเสียเป็นส่วนใหญ่ ท่านวรินทร์โท เป็นผู้ค้นพบองค์วิชานี้..ดังปรากฏในพุทธประวัติในตอนที่กล่าวถึงพระศากยมุนีพุทธเจ้า..ทรงชูดอกบัวต่อหน้าที่ประชุมสงฆ์ แล้วมีพระสาวกทูลถามพระพุทธองค์ว่า “คำสอนที่สูงที่สุดคืออะไร?” ในท่ามกลางที่
1. พระศากยมุนีพุทธเจ้า 2. หลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร(อาจารย์ใหญ่ทางจิตองค์ที่ 1) 3. สมเด็จพุฒาจารย์โต(อาจารย์ใหญ่ทางจิตองค์ที่ 2) 4. หลวงพ่อยงยุทธ ธัมมโกสโล(อาจารย์ใหญ่ฝ่ายสงฆ์) 5. ท่านวรินทร์โธ(อาจารย์ใหญ่มูลนิธิจิตสู่จิต)
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์